Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 I.Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

       Provozovatel : Věra Dvořáková

       IČO : 70618542

      Spisová značka : 380701  - Magistrát města Ostravy

      Nejsem plátcem DPH

       se sídlem : A.Poledníka ½, 700 30 Ostrava

      kontaktní údaje : vn-design@seznam.cz

      tel:  + 420 702 331 912

      www.vn-design.cz

  bankovní spojení : 4232647063/0800 vedený u České spořitelny

  (dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo  v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce www.vn-design.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce

     II.Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 1. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci české republiky
 2. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 III.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu nebo pošle objednávku prostřednictvím e-mailu , Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávka je přijata do 24 hodin , její potvrzení Vám zašleme e-mailem.V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.
 3. Ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu objednaného zboží. Cena za dopravu je součástí kupní ceny.
 4. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.Rozměry, barvy typ folie a další údaje uvedené na našich stránkách jsou pouze údaji orientačními.
 5. Obrázky uvedené u zboží mají ilustrativní charakter, skutečný vzhled se může nepatrně lišit.
 6. Objednávku je možné stornovat do 24 hodin zasláním emailu na adresu : vn-design@seznam.cz
 1. Po vyexpedování zboží je nakupující o této skutečnosti informován e-mailem, popř. telefonicky.

  IV. Platební podmínky a dodání zboží                                                 

 1. Jelikož je 85% produktů na našem e-shopu vyrobeno na zakázku je požadována platba vždy předem na vyzvání bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 4232647063/0800  , vedený u České spořitelny.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupujiící hradí sám.
 4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 5. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil

  V.Odstoupení od smlouvy

 1. . Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu elektronické pošty prodávajícího vn-design@seznam.cz

 

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

   VI.Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho nesprávným, nevhodným používáním, nebo pokud vadu kupující sám způsobil.
 3. Již použité ( nalepené ) nálepky nelze reklamovat.

  VII. Osobní údaje

        Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem uskutečnění prodeje zboží a nebudou   poskytnuty třetí straně.

       S poskytnutými osobními údaji bude naloženo plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

      Správce osobních údajů:

     ad. účely zpracování osobních údajů
     - uzavírání smluvních vztahů - zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění:
     - zpracování jen nezbytného rozsahu údajů, jméno,příjmení, doručovací adresa, telefon, elektronická adresa, objednané služby, cena, potvrzení objednávky.
     - bližším vymezením účelů, uzavírání je uzavírání a plnění smluvních vztahů, reklamace či jiná   ochrana spotřebitele, zasílání objednaného zboží ,vyřízení         objednávek.
     - není potřeba souhlas subjektu údajů neboť se ve smyslu §5 odst.2 písm.b) zákona o ochraně osobních údajů se jedná o zpracování osobních údajů, které         je nezbytné pro plnění smlouvy.

VIII. Mimosoudní řešení sporů        

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

     Závěrečná ustanovení

     Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek  ve znění platném v den uzavření smlouvy .

V Ostravě dne 1.2.2021